Условия за ползване


Член 1 - Определения

В тези условия се прилагат:

 1. предприемач: физическото или юридическото лице, което предлага продукти и / или услуги на потребителите от разстояние;
 2. потребител: физическото лице, което не действа при упражняване на професия или бизнес и което сключва договор от разстояние с предприемача;
 3. Договор от разстояние: споразумение, при което в рамките на система за продажба на продукти и / или услуги, организирани от предприемача от разстояние, до сключването на споразумението се използва изключително една или повече техники за комуникация от разстояние;
 4. Технология за отдалечена комуникация: означава, че може да се използва за сключване на споразумение, без потребителят и търговецът да бъдат на едно и също място едновременно;
 5. Време за размисъл: периодът, в рамките на който потребителят може да се възползва от правото си на отказ;
 6. Право на отказ: възможността потребителят да отмени споразумението за разстояние в рамките на периода на охлаждане;
 7. пищов: календарен ден;
 8. Продължителност на транзакцията: договор от разстояние по отношение на серия от продукти и / или услуги, чието задължение за доставка и / или покупка се разпространява във времето;
 9. Устойчив носител на данни: всяко средство, което дава възможност на потребителя или предприемача да съхранява информация, която е адресирана лично към него, по начин, който позволява бъдещи консултации и непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.


Член 2 - Самоличност на предприемача

Магазин за тяло и фитнес

Съдия Тербрегзе Роттекаде 178

3055 XH Ротердам (Холандия)

Телефонен номер: + 31 (0) 10 - 818 34 36

E-mailadres: info@bodyengymshop.nl      

Номер на търговската камара: 77092775 (Ротердам, Холандия)

Идентификационен номер по ДДС: NL860897655B01

Работно време:
Пон 10: 30 - 18: 00 часа
Вторник до петък 09: 00 - 18: час 00
Събота: 09: 00 - 17: час 00 


Член 3 - Приложимост

 1. Тези общи условия се прилагат за всяка оферта от предприемача и за всеки договор от разстояние, сключен между предприемача и потребителя.
 2. Преди да се сключи договорът, текста на тези общи условия се предоставя на потребителя. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора, се посочва, че общите условия, посочени в предприемачът и ще бъдат изпратени безплатно на възможно най-скоро, по искане на потребителя.
 3. Ако договорът е сключен по електронен път с кола, независимо от предходния параграф, и преди сключването на договора, в текста на настоящите общи условия са направени по електронен път предоставя на потребителя по такъв начин, че потребителят в прост начин може да се съхранява на траен носител. Ако това не е разумно възможно, преди сключването на договора, посочен в които общите условия могат да бъдат проверявани по електронен път и, че по искане на потребителя по електронен път или по друг начин ще бъде изпратена безплатно.
 4. В случай, че освен тези общи условия се прилагат и конкретен продукт или услуга условия, втора и трета алинея се прилага и за потребителя в случай на противоречиви термини винаги разчитат на приложимата разпоредба, която е най-благоприятна за него е.


Член 4 - Офертата

 1. Ако офертата е с ограничен срок на действие, или при определени условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
 2. Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и / или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да позволи правилната оценка на офертата от потребителя. Ако предприемачът използва изображения, това са истинско представяне на предлаганите продукти и / или услуги. Очевидните грешки или грешки в офертата не обвързват предприемача.
 3. Всяка оферта съдържа такава информация, че на потребителя е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата. Това се отнася по-специално:
 • · Цената с включени данъци;
 • · Възможните разходи за доставка;
 • · Начинът, по който ще бъде сключено споразумението и какви действия са необходими за това;
 • · Приложимо или не право на отказ;
 • · Начинът на плащане, доставка или изпълнение на споразумението;
 • · Периодът за приемане на офертата или периодът, за който е уважена цената;
 • · Нивото на тарифата за комуникация от разстояние, ако разходите за използване на техниката за комуникация от разстояние се изчисляват на база, различна от основната тарифа;
 • · Ако споразумението е подадено след сключване, как потребителят може да се консултира с него;
 • · Начинът, по който потребителят може да се запознае с действия, които не иска, преди да сключи споразумението, както и начинът, по който може да ги поправи преди сключването на споразумението;
 • · Езиците, на които освен холандски може да се сключи споразумението;
 • · Кодексите за поведение, на които е предприемачът, и начинът, по който потребителят може да се консултира по електронен път с тези кодекси на поведение; и
 • · Минималната продължителност на споразумението от разстояние в случай на споразумение, което включва непрекъсната или периодична доставка на продукти или услуги.

 

Член 5 - Споразумението

 1. Споразумението е предмет на разпоредбите на параграф 4, сключени по време на приемане от страна на потребителя на офертата и да отговарят на съответните условия.
 2. Ако потребителят е приел офертата по електронен път, предприемачът незабавно ще потвърди получаването на приемането на офертата по електронен път. Докато получаването на това приемане не е потвърдено, потребителят може да прекрати споразумението.
 3. Ако споразумението се създава по електронен път, търговецът ще вземе подходящи технически и организационни мерки за защита на електронния обмен на данни и той ще се гарантира сигурността на уеб среда. Ако потребителят може да плати по електронен път, търговецът ще предприеме подходящи предпазни мерки за безопасност.
 4. Предприемачът може - в рамките на закона - да се информира дали потребителят може да изпълни задълженията си за плащане, както и всички онези факти и фактори, които са важни за доброто сключване на споразумението от разстояние. Ако въз основа на това разследване предприемачът има основателни причини да не сключи споразумението, той има право да откаже поръчка или искане или да приложи специални условия за изпълнението.
 5. Предприемачът ще изпрати следната информация с продукта или услугата на потребителя, писмено или по такъв начин, че тя да може да се съхранява от потребителя по достъпен начин на траен носител:

      А. адреса на предприятието, на бизнеса, където потребителите могат да подадат жалби;

      б. условията, при които и начинът, по който потребителят може да упражни правото си на отказ, или ясна декларация относно изключването на правото на отказ;

      в. информацията за съществуващите следпродажбени услуги и гаранции;

      г. информацията, включена в член 4, параграф 3 от настоящите условия, освен ако търговецът вече не е предоставил тази информация на потребителя преди изпълнението на споразумението;

      д. изискванията за анулиране на споразумението, ако споразумението е с продължителност повече от една година или е с неопределен срок.

6. Ако предприемачът се е задължил да достави набор от продукти или услуги, разпоредбата в предходния параграф се прилага само за първата доставка.

 

Член 6 - Право на отказ 

Имате право да върнете вашия артикул в рамките на 14 дни, без да посочвате причина (право на отказ). В този период можете да преглеждате, преглеждате и / или приспособявате артикула както правите в магазина, освен ако не е посочено друго.

Срокът за теглене изтича 14 дни след деня, в който вещта е във ваше притежание. Под това имаме предвид, когато пакетът е получен от вас или посочена от вас трета страна. Ако оттеглите споразумението, веднага ще получите всички плащания, които сте направили до този момент, включително транспортните разходи (с изключение на всички допълнителни разходи, произтичащи от избора на различен метод на доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас) и във всеки случай не по-късно от 14 дни след получаване на известието за анулиране. Ако върнете само част от вашата поръчка, разходите за доставка няма да бъдат възстановени. Ние ще изплатим обратно със същия метод на плащане, за който първоначално е била използвана транзакцията, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да бъдат начислени разходи за възстановяването. Може да изчакаме с възстановяване на сумата, докато не получим стоката обратно, или докато не докажете, че стоките са върнати, което от двете е по-рано. След анулиране трябва да върнете или предадете стоката на нас възможно най-бързо и в рамките на 14 дни. Вие сте навреме, ако стоките са върнати преди изтичането на 14 дни. Преките разходи за връщане на стоките са за ваша сметка. Освен това вие носите отговорност само за амортизацията на стоките, която е резултат от използването на стоката, която надхвърля необходимото за определяне на естеството, характеристиките и експлоатацията на стоките. В този случай можем да уредим тази амортизация със сумата, която трябва да бъде възстановена.  

Член 7 - Разходи в случай на оттегляне

 1. Ако потребителят се възползва от правото си на отказ, разходите за връщане няма да надхвърлят разходите. Това възлиза на личен принос от € 5 на пратка за връщане. Ако даден артикул трябва да бъде заменен поради грешка от наша страна, разходите за връщане са за нашата сметка. 
 2. Ако потребителят е платил сума, Body and Gym Shop ще начисли тази сума възможно най-скоро не по-късно от в рамките на 14 дни след връщането или отмяната, възстановяване.
 3. Не е необходимо да плащате такса за връщане за следните изключения:

  • Подаден е грешен продукт

  • Пакетът е доставен неправилно

  • Продуктът е над датата (без да се споменава на страницата на продукта и извън законоустановения период, който е най-добър преди това)  


 
Артикул 8 - Цената

 1. По време на периода на валидност, посочен в офертата, цените на предлаганите продукти и / или услуги не се увеличават, с изключение на промени в цените поради промени в ставките на ДДС.
 2. Независимо от предходната алинея, бизнес с продуктите или услугите, чиито цени са обект на колебанията на финансовия пазар и когато предприемачът няма контрол, при променливи цени. Тези колебания и на факта, че всички ценови цели, са в офертата.
 3. Увеличението на цените в рамките на 3 месеца се допускат само след сключването на договора, ако те са в резултат на законови и подзаконови актове.
 4. Увеличението на цените 3 месеца след сключване на договора, се допускат само ако търговецът се е съгласил и:

а) те са резултат от законови разпоредби или разпоредби; или

б) потребителят има правото да отмени договора в деня, в който увеличението на цената влиза в сила.

 1. Цените, посочени в гамата от продукти или услуги, включват ДДС.

 

 Член 9 - Съответствие и гаранция

 1. Предприемачът гарантира, че продуктите и / или услугите отговарят на споразумението, спецификациите, посочени в офертата, разумните изисквания за стабилност и / или използваемост и правните разпоредби, съществуващи към датата на сключване на споразумението и / или правителствени разпоредби.
 2. Схемата, предлагана от търговеца, производителя или вносителя като гаранция, не засяга правата и твърденията, които потребителят може да твърди по отношение на недостатък в изпълнението на задълженията на търговеца към търговеца въз основа на закона и / или или споразумението за разстояние.

 Член 10 - Доставка и изпълнение

 1. Търговецът ще отнеме най-голяма грижа при получаване и изпълнение на поръчки за продукти и при разглеждане на заявленията за предоставяне на услуги.
 2. Мястото на доставка е адресът, който потребителят е съобщил на компанията.
 3. Като взема предвид това, което е посочено за това в статия 4 от настоящите общи условия, компанията ще изпълнява приетите поръчки с дължима скорост, но най-късно в рамките на 14 дни, освен ако не е уговорен по-дълъг срок за доставка. Ако доставката се забави или ако поръчката не може или се изпълни само частично, потребителят ще бъде уведомен за това не по-късно от един месец след като е направил поръчката. В този случай потребителят има право да прекрати договора без разходи и има право на обезщетение.
 4. В случай на прекратяване в съответствие с предходния параграф, предприемачът ще изплати сумата, която потребителят е платил възможно най-скоро. не по-късно от в рамките на 14 дни погасяване след разтваряне.
 5. Ако доставката на поръчан продукт се окаже невъзможна, предприемачът ще се постарае да предостави резервен артикул на разположение. Най-късно в момента на доставката ще бъде посочено по ясен и разбираем начин, че ще бъде доставен заместващ артикул. С артикули за подмяна е възможно правото на отказ не може да бъде изключено. Разходите за връщане на пратка се поемат от предприемача.
 6. Рискът от повреда и / или загуба на продукти се носи от предприемача до момента на доставка до потребителя, освен ако изрично не е уговорено друго.

 
 Член 11 - Продължителност на транзакциите

 1. Потребителят може да анулира споразумение, което е сключено за неопределен период от време, по всяко време при надлежно спазване на договорените правила за прекратяване и срок на предизвестие най-много един месец.
 2. Договор, който е сключен за определен период, има максимална продължителност две години. Ако е договорено договорът за разстояние да бъде удължен, ако потребителят мълчи, договорът ще бъде продължен като договор за неопределен период от време, а срокът за анулиране след продължаване на договора ще бъде максимум един месец.

 
Член 12 - Плащане

 • а) Ако не е уговорено друго, дължимите от потребителя суми трябва да бъдат изплатени в рамките на четиринадесет дни след доставката на стоките или в случай на споразумение за предоставяне на услуга, в рамките на 14 дни след доставката на документите, свързани с това споразумение ,
 • б) При продажбата на продукти на потребителите, общите условия никога не могат да предвиждат авансово плащане в размер на повече от 50%. Когато е уговорено авансово плащане, потребителят не може да предяви никакви права по отношение на изпълнението на съответната поръчка или услуга (и), преди авансовото плащане да бъде извършено.
 • в) Потребителят има задължението незабавно да докладва неточности в данните за плащане, предоставени или посочени на предприемача.
 • г) В случай на неплащане от страна на потребителя, предприемачът има право, при спазване на законовите ограничения, да начисли на потребителя разумни разходи, които са били предварително известни на потребителя.
 • д) Доплащане се използва за опцията за плащане "Отложено плащане". 

  AfterPay изпълнява завършете целия процес на плащане след това. Това означава, че ще получите цифров формуляр за събиране на жиро от AfterPay по електронна поща, за да платите за закупения (ите) продукт (и). Можете наплащане с цифров формуляр за събиране на жиро до €  когато плащате чрез AfterPay за първи път. Ако вече сте запознати с AfterPay, можете да платите до €.

  За да одобри вашата заявка за плащане с формуляр за събиране на жиро, AfterPay извършва проверка на данните. AfterPay има строга политика за поверителност, както е описано в декларацията за поверителност. В случай, че вашата заявка за плащане от жиро не е упълномощена, можете, разбира се, да платите за закупуване на продукта с различен начин на плащане.

  Винаги можете да се свържете с AfterPay, ако имате въпроси. За повече информация вижте потребителска част от сайта на AfterPay.

 Член 13 - Процедура за подаване на жалби

 1. Предприемачът има широко разгласени оплаквания и се занимава с оплаквания по тази процедура.
 2. Оплакванията за изпълнение на споразумението трябва да бъдат подадени незабавно, пълно и ясно описани на предприемача, след като потребителят установи дефектите.
 3. На жалбите, подадени на предприемача, ще бъде отговорено в рамките на 14 дни от датата на получаване. Ако жалбата изисква предвидимо по-дълго време за обработка, предприемачът ще отговори в рамките на периода 14 с съобщение за получаване и указание кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.

 

 Член 14 Интелектуална собственост.

Купувачът изрично признава, че всички права на интелектуална собственост върху изложена информация, комуникации или други изрази по отношение на продуктите и / или по отношение на интернет страницата са в полза на Body en Gym Shop, неговите доставчици или други оправомощени страни. 

 
Член 15 Лични данни.

Body en Gym Shop ще обработва данните на Купувача само в съответствие с неговата политика за поверителност. Body & Gym Shop спазва приложимите правила и законодателство за поверителност.

 
Член 16 Приложимо право и компетентен съд.

Всички оферти на Body and Gym Shop, неговите споразумения и прилагането им се уреждат изключително от нидерландското законодателство. Приложимостта на Виенската конвенция за продажбите е изрично изключена.

Член 17 Връзки

Сайтът на Body and Gym Shop може да съдържа реклами на трети страни или връзки към други сайтове. Body en Gym Shop няма влияние върху политиката за поверителност на тези трети страни или техните сайтове и не носи отговорност за това.

Член 18 Вашите права

Винаги можете да попитате Магазин за фитнес и фитнес, кои данни за вас се обработват. Можете да изпратите имейл за това. Можете също така да поискате от Body & Gym Shop по имейл да направите подобрения, допълнения или други корекции, които Body and Gym Shop ще обработи възможно най-скоро. Ако вече не желаете да получавате информация, можете да информирате Body & Gym Shop. Информацията се изпраща само ако сте предоставили своя имейл адрес.

 
Член 19 - Допълнителни или различни разпоредби

Допълнителни или отклоняващи се от тези общи условия условия могат да не бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат записани в писмена форма или по такъв начин, че да могат да се съхраняват по достъпен начин на траен носител.